La manipulació de material pirotècnic

NORMATIVA DE SEGURETAT APLICABLE EN ELS CORREFOCS O ACTES DE FOC

La manipulació de material pirotècnic suposa complir amb una legislació que des del 2015 és més laxa i té en compte les peculiaritats de les entitats sense ànim de lucre.

En matèria d'explosius, pirotècnia i cantutxaria, la competència és exclusiva de l'Estat i està regulada pel Reglament de Pirotècnia, aprovat el 2015 com a resposta a l'entrada en vigor de ladirectiva europea del 2010 sobre venda i manipulació d'artificis pirotècnics./span>

La "Federació de Diables i Dimonis de Catalunya" i "l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya" van treballar de costat amb les entitats i les administracions perquè les mesures de seguretat que imposava la directiva comunitària no perjudiquessin el desenvolupament de les festes de foc, tradicions molt arrelades a Catalunya. Per a més informació sobre el protocol de seguretat, consulteu aquest recull de regles .

"La directiva establia una sèrie de mesures, com distàncies al públic i a edificis, que són impossibles de complir en les festes de foc", assegura Lluís Terrades, director de l'Àrea d'Indústria i Energia de la delegació del Govern a Catalunya.. "Estava orientada a regular els usos comercials i recreatius, però no contemplava els usos en manifestacions festives", destaca Mateu Tres, president de l'Agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. "Per exemple, les distàncies de seguretat que s'apliquen a un castell de focs no poden ser les mateixes que per a una cercavila", afegeix Tres.

La llei que adapta la directiva europea

Adaptar la normativa europea a l'espanyola es va crear un apartat, la Instrucció Tècnica Complementària 18 (ITC-18), que des del 2015 permet que les entitats que manipulen materials pirotècnics puguin fer-ho sense complir amb les mesures previstes ni les instruccions del fabricant, sempre que ho facin en el marc d'una manifestació festiva de caràcter religiós, cultural o tradicional i que tots i totes les integrants hagin seguit una formació acreditada "Abans, a cada acte de foc, independentment de la quantitat de material, havíem de demanar autorització expressa a Madrid, i a l'agost el Ministeri tanca, així que ningú subministrava autoritzacions", explica Pep Enric Martí, president de la Federació de Diables. Amb la nova llei, s'ha de demanar autorització al delegat del Govern, previ informe favorable de l'Àrea d'Indústria i Energia i de la Guàrdia Civil si el material sobrepassa els 50 quilos. Si està per sota, només s'ha de notificar l'ús dels artificis pirotècnics al mateix organisme.

500 caps de colla es formen cada any Des del 2010, és obligatòria la formació de totes les persones que formen part d'una colla que manipula foc. Cada any, segons dades de l'Àrea d'Indústria i Energia, més de 500 persones passen pel curs més complet, acreditat per la Delegació del Govern, amb una durada de 10 hores virtuals i de 10 hores presencials. Aquesta formació s'adreça als anomenats Responsables de Grups de Consumidors com Experts (RGCE), és a dir, a les persones caps de colla que després s'encarregaran d'impartir sessions formatives a la resta de membres del grup, considerats Consumidors Reconeguts com Experts (CRE).

La formació bàsica està reconeguda per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural,i s'organitza en sessions teòriques i pràctiques amb metodologies diferents depenent de si es dirigeix a persones adultes o menors. El 80% del contingut té a veure amb protocols de seguretat.

Amb dotze anys es poden utilitzar materials pirotècnics

Colles de diables i grups de bestiari poden utilitzar en les manifestacions festives regulades per la ITC-18 material pirotècnic de les categories F1, F2 i F3, ordenats de menys a més nivell sonor i de perillositat. Els productes F4, els més potents, són els destinats als espectacles pirotècnics realitzats per empreses expertes. El material F1 està a l'abast de les persones de mínim dotze anys, mentre que cal ser major d'edat per manipular artificis classificats com a F3. "La utilització per un o una menor ha de ser supervisada per una persona adulta i prèviament autoritzada per qui ostenti la pàtria potestat o tutela", apunta Terrades.

Un domicili pot emmagatzemar un màxim de 10 quilos

Tot i que l'ITC-18 regula l'ús dels articles de pirotècnia quan no se segueixen les instruccions del fabricant, Terrades aconsella seguir les indicacions del reglament pel que fa a transport i emmagatzematge.

Es recomana transportar un màxim de 15 quilos de matèria reglamentada en vehicles particulars i es prohibeix fumar, portar llumins o substàncies que puguin inflamar mentre s'està transportant el material i mentre es carrega i es descarrega.

A més, s'ha d'evitar la proximitat a fonts de calor com estufes o generadors elèctrics i es pot emmagatzemar un màxim de 10 quilos en domicilis particulars, mentre que el límit abans del 2015 era de 15 quilos.

Assegurances i plans d'autoprotecció

Tots els grups tenen l'obligació de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil a tercers, segons dicta el Reglament dels materials pirotècnics, la Llei dels Espectacles Públics i la Voluntariat i del Foment de l'Associacionisme. .

També cal contractar una pòlissa per danys personals de les persones menors d'edat que integren l'associació, una de responsabilitat civil per a les juntes directives i una defensa jurídica. A més, l'equip organitzador ha de contractar una pòlissa de 600.000 euros per cada acte de foc.

A banda, els grups han d'elaborar un document que estableixi la gestió del risc, la descripció de l'activitat, la disponibilitat dels mitjans sanitaris i contra incendis, les vies d'evacuació i la cadena de comandament en cas d'urgència. Aquest document forma part del Pla d'Emergència Municipal (PEM), obligatori quan la titularitat de l'activitat és del mateix Ajuntament. Quan és privada, es recullen les característiques de l'activitat amb un Pla d'Autoprotecció (PAU) homologat pel Departament de Protecció Civil de Catalunya. Catalunya.